Precisielandbouw+moet+kloof+overbruggen
Achtergrond
© Eigen Foto

Precisielandbouw moet kloof overbruggen

De belangrijkste belemmeringen bij de doorontwikkeling van precisielandbouw zijn de complexiteit, de verhouding tussen kosten en rendement en het ontbreken van geaccepteerde modellen voor databeheer.

Werken aan deze belemmeringen leidt tot een verhoging van de inzet van precisielandbouw. Wet- en regelgeving ervaren ondernemers niet als zeer beperkend, toch kan deze de innovatie in de weg zitten. Hier moet de overheid scherp op blijven.

Deze conclusie trekken deskundigen van Wageningen UR in het rapport 'Doorontwikkeling van precisielandbouw in Nederland'. In een negentig pagina's dik rapport verkennen ze de stand van zaken rond informatie-intensieve landbouw in vooral de akkerbouw.

De concretisering van precisielandbouw blijft achter bij de verwachting, omdat er belemmeringen zijn om er als boer mee aan de gang te gaan. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen UR de situatie in kaart gebracht.

Mondjesmaat

Het toepassen van precisielandbouw heeft zich deels al bewezen: efficiëntere inzet van onder andere meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, lagere milieudruk, verlichting van werkdruk en grotere transparantie in de keten. Toch is het gebruik van met name variabele dosering nog mondjesmaat.

'Er is onzekerheid over de terugverdientijd en de opbrengststijging. Het ontbreekt aan gedegen onderzoek naar de barrières voor toepassing van precisielandbouw', zo luidt een conclusie.

De drie belangrijke redenen zijn: complexiteit, twijfel over het rendement en onzekerheid over eigenaarschap van de data. 'De kloof naar succesvolle implementatie zit in de moeilijke definiëring van de businesscase voor de boer, in combinatie met de grote complexiteit.'

In het rapport staan meerdere aanbevelingen: laat zien dat de beloftes van precisielandbouw inderdaad uitkomen, er moet meer samenhang tussen bestaande initiatieven, zorg voor een toekomstvisie op precisielandbouw en stimuleer nieuwe initiatieven.

Impuls geven

In een brief aan de Tweede Kamer wijst staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken er op implementatie van precisielandbouw belangrijk is voor de verduurzaming van de land- en tuinbouw. Daarom wil hij precisielandbouw of smart farming graag een impuls geven.

Van Dam denkt aan een Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL), gericht op de doorgroei en implementatie van precisielandbouw in Nederland. Hoe het NPPL er uit moet komen te zien, moet in oktober van dit jaar duidelijk worden. Daarna kan NPPL direct van start gaan.

Daarnaast wil Van Dam satellietdata en bodeminformatie van Wageningen UR als open data beschikbaar stellen. Bodemdata zijn voor precisielandbouw van grote waarde. Deze komen in juli beschikbaar.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.