Internetoplossingen+projecteren+op+de+landbouw
Achtergrond
© KPN

Internetoplossingen projecteren op de landbouw

Het Europees project 'Internet of Food & Farm 2020' (IOF2020) brengt de mogelijkheden van precisielandbouw bij elkaar. Doel is het verbinden van verzamelde data om processen in landbouwketens verder te verbeteren. In Nederland draait een deelproject voor optimalisatie van data- en sensorgestuurde aardappelteelt en aardappelbewaring.

'In dit grote demoproject is het niet de bedoeling dat we nieuwe technieken voor precisielandbouw ontwikkelen. De uitdaging is juist het combineren van bestaande technieken om de verzamelde data in bedrijfsprocessen beter te benutten', zegt Corné Kempenaar, onderzoeker precisielandbouw bij Wageningen University & Research (WUR).

Kempenaar is als programmaleider betrokken bij het project 'Internet of Food & Farm 2020' (IOF2020). Dit vierjarig Europees project startte vorig jaar met als doel oplossingen die het Internet of Things (IoT) biedt, te projecteren op de landbouw. De EU stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor IOF2020. Via cofinanciering van een grote groep bedrijven en organisaties is het totale budget zelfs ruim 35 miljoen euro.

Verduurzaming

De EU wil met het project vaststellen wat er in de landbouw mogelijk is met IoT-technologieën en hoe deze technologieën in de markt kunnen worden gezet. IoT betreft het geheel aan apparaten die op internet zijn aangesloten en data leveren voor divers gebruik. Brussel gaat ervan uit dat IoT belangrijk kan zijn voor verdere verduurzaming van de landbouw. 'Bovenal is het doel om de leidende positie van de Europese landbouw te behouden', stelt Kempenaar.

IOF2020 demonstreert meerwaarde data in de praktijk

Corné Kempenaar, onderzoeker precisielandbouw Wageningen University & Research

De activiteiten van IOF2020 zijn onderverdeeld in de sectoren akkerbouw, fruitteelt, groenteteelt, melkveehouderij en vleesvee. Per sector worden deelprojecten of use cases uitgevoerd. Voor de akkerbouw coördineert Kempenaar de use cases en is hij programmaleider van het deelproject voor ontwikkeling van data- en sensorgestuurde teeltsystemen en bewaarmethoden voor aardappelen.

Data vastleggen

'De akkerbouwprojecten betreffen het verzamelen en toepassen van relevante data en het aantonen van de voordelen. In granen, aardappelen en ook soja demonstreren we IoT-devices voor het vastleggen van data voor bijvoorbeeld gewasgroei, klimaat en bodem. Verder houdt een van de deelprojecten in de akkerbouw zich bezig met uitwisseling van data tussen machines.'

Uiteindelijk worden de data verwerkt in groeimodellen en managementsystemen, legt de onderzoeker uit. We zoeken de vertaalslag, benadrukt hij. 'Alleen gegevens meten en opslaan is veel te star voor boeren. Dit project demonstreert de praktische meerwaarde van data en daarvoor zijn rekenmodellen en andere toepasbare applicaties nodig.'

Leveranciers van sensoren

De Nederlandse use case voor optimalisatie van de aardappelproductie wordt uitgevoerd op de Forward Farm van Bayer in Abbenes en op het bedrijf van Jacob van den Borne in Reusel. Deze akkerbouwer is een bekende voorloper op het gebied van precisielandbouw. De partners in dit deelproject zijn ZLTO, WUR, Bayer, KPN, machinefabrikanten Grimme, Kverneland en Kubota en diverse leveranciers van sensoren.

'In 2017 hebben we een start gemaakt met het verzamelen van data van verschillende sensoren en ook van satellietbeelden. We willen bekijken hoe we deze gegevens kunnen gebruiken om opbrengsten te voorspellen en voor het maken van taakkaarten voor plaatsspecifieke toepassingen. Dat moet resulteren in teeltoptimalisatie op perceelsniveau', zegt Kempenaar.

Ambitie

'Onze ambitie is uiteindelijk een 5 procent hogere opbrengst en 15 procent betere kwaliteit. Door efficiëntievoordelen verwachten we een daling van 20 procent op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en ook vermindert de CO2-emissie met 15 procent.'

Voor de opbrengstbepaling wordt een toepassing met satellietbeelden getest en gewerkt met gewasgroeimodellen. Ook test Grimme de opbrengstmeting op een rooimachine.

Experimenteren

Andere toepassingen betreffen het variëren van doseringen bij de loofdoding op basis van gewasontwikkeling, het variabel bijmesten met stikstof en de plantdichtheid aanpassen aan de bodemkwaliteit. Verder wordt geëxperimenteerd met gelabeld oogsten en opslaan van aardappelen in combinatie met kwaliteitssensoren.

Belangrijk onderdeel in alle use cases is het verzamelen van data op in principe open platforms. Voor het akkerbouwproject in Nederland wordt daarvoor gebruikgemaakt van Akkerweb, zegt Kempenaar. 'Via dat platform kunnen we data op een slimme manier delen. Uitgangspunt is dat data van primaire bedrijven beveiligd zijn via accounts. De boer beslist zelf wat er met zijn data gebeurt en wie daartoe toegang krijgt.'

Negentien use cases

Het IOF2020-project start in de verschillende sectoren met in totaal negentien use cases. De activiteiten vinden verspreid over de hele Europese Unie plaats. Kempenaar meldt dat het grote project een dynamisch karakter heeft. 'Als daar aanleiding voor is, zullen er nieuwe use cases bij komen en ook kunnen zich steeds weer nieuwe partijen aansluiten.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.