Project+zoekt+noordelijke+boeren+die+verzilting+willen+meten
Nieuws
© Han Reindsen

Project zoekt noordelijke boeren die verzilting willen meten

Het project 'Boeren Meten Water - Verzilting' zoekt vijftig boeren uit Friesland en vijftig uit Groningen om verzilting van water in percelen te meten. Ze krijgen hiervoor drie meetapparaten in bruikleen: twee Aqua Pins en een Aqua Mobile.

Schade van verzilting is niet altijd goed te onderscheiden van droogteschade. Daarom is het goed om de situatie van verzilting in het perceel in kaart te brengen. Het project 'Boeren Meten Water - Verzilting' stelt boeren in staat om zelf metingen uit te voeren in het perceel en oppervlaktewater.

De landbouw in het noordelijk zeekleigebied is mede door de pootgoedteelt van grote economische en maatschappelijke waarde voor deze regio, stellen de initiatiefnemers. Steeds vaker krijgt deze sector te maken met een toename van de verzilting van het oppervlakte- en grondwater. Verzilting kan schade veroorzaken aan gewassen en daardoor de opbrengst verminderen.

Teeltoptimalisatie vergroten

Het project 'Boeren Meten Water - Verzilting' stelt boeren in staat om de situatie van verzilting in het perceel in kaart te brengen. De meetgegevens worden verrijkt met informatie van het waterschap en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. De inzichten die dit oplevert kunnen helpen om de juiste maatregelen te nemen voor het vergroten van teeltoptimalisatie.

Deelnemers aan het project krijgen twee Aqua Pins en een Aqua Mobile. De Aqua Pin is een modulair opgebouwde pin met verschillende sensoren die continu het zoutgehalte van het grondwater, het bodemvocht en de grondwaterstand meten. De Aqua Mobile is een mobiele meter met een EC-sensor, waarmee handmatig het zoutgehalte in oppervlaktewater en drainwater kan worden gemeten.

• Lees ook: Aqua Pin waarschuwt vroegtijdig voor verzilting

De meetgegevens worden automatisch doorgezet naar een speciaal ontwikkeld webplatform, waar deelnemers in een beveiligde omgeving toegang hebben tot de verzamelde gegevens. Parallel aan het meetnetwerk bij boeren in de provincies, wordt op een proefveld bij de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw actieve verzilting toegepast om de zouttolerantie van het huidige landbouwsysteem te testen.

De eigen bijdrage voor deelname aan het project bedraagt 1.400 euro, exclusief btw. Naast de genoemde apparatuur (bruikleen) krijgen deelnemers voor dat bedrag twee jaar toegang tot het onlineplatform, training en begeleiding. Projectleider is Tjeerd Hoekstra van LTO Noord: thoekstra@ltonoord.nl.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.