Data+combineren+levert+pluimveehouders+meer+op
Nieuws
© Tony Tati

Data combineren levert pluimveehouders meer op

Pluimveehouders leggen veel data vast en hun procescomputers leveren veel gegevens. Maar volgens Robert Nijkamp ontbreekt een systeem om alles te combineren tot nuttige informatie, waarbij pluimveehouders de baas blijven over hun data.

Nijkamp heeft een bedrijf met melkkoeien en scharrelvleeskuikens in het Overijsselse Raalte. De kuikens zitten in twee conventionele stallen en een natuurlijk geventileerde Windstreekstal. Om beter inzicht te krijgen in zijn eigen data en handmatig invoerwerk te voorkomen, heeft Nijkamp meegewerkt aan FarmHack.

Al sinds de start met de vleeskuikens 25 jaar geleden is de ondernemer actief met het verzamelen van de gegevens die beschikbaar komen. Dat ging in het begin vooral op papier. Tegenwoordig gaat het via onlineformulieren, maar daarbij wordt er niets gekoppeld.

Vaccinaties

'Met de eendagskuikens komen gegevens over bijvoorbeeld de vaccinaties mee vanuit de broederij. Alle gegevens over vaccinaties die ik zelf uitvoer of behandelingen tegen bijvoorbeeld coccidiose of de inzet van antibiotica moet ik zelf op koppelkaarten vastleggen en leveren aan de slachterij. De slachterij stuurt dan weer de gegevens van de vleeskuikens terug', legt Nijkamp uit.

Het is van belang dat ik zelf de baas blijf over mijn eigen gegevens

Robert Nijkamp, melkveehouder en pluimveehouder in Raalte

'Het zijn allemaal aparte Excelformulieren waar je niet zomaar de gegevens weer uit kunt gebruiken voor het management op je bedrijf. Dat zou wel moeten kunnen', vindt de ondernemer.

Exceltabellen

Daarnaast wil de veehouder graag een beter inzicht in de gegevens vanuit de klimaat-, voer-, water- en weegcomputer. 'De ontwikkelingen staan op dit gebied in mijn ogen stil. Er zitten wel veel gegevens in die computers, maar ik kan ze niet koppelen. Dat vereist allemaal knip-en-plakwerk in Exceltabellen en kost daarmee veel te veel tijd.'

Robert Nijkamp wil beter gebruikmaken van de data op zijn bedrijf.
Robert Nijkamp wil beter gebruikmaken van de data op zijn bedrijf. © Ruben Meijerink

Er zijn wel voerleveranciers die de verschillende data vanuit de systemen bij elkaar brengen in een dashboard waardoor het inzichtelijker wordt. 'Maar dan moet ik alle data leveren. Als ik overstap naar een andere voerleverancier, dan ben ik mijn hele geschiedenis weer kwijt', zegt Nijkamp.

'Het is van belang om zelf de data op te kunnen slaan en daaruit de voor mij belangrijkste zaken te kunnen selecteren. Er zijn op dat punt wel systemen, maar die komen ten goede aan de voerleverancier of geneesmiddelenfabrikant zonder dat ikzelf als pluimveehouder daar voldoende van profiteer.'

Farmer System

Om een beter inzicht in de eigen data te krijgen, heeft de ondernemer meegewerkt aan FarmHack. Hij kwam daarbij in contact met Dirk Westra van Holthe, deskundige op het vastleggen en interpreteren van data. Samen met veehouders en akkerbouwers uit andere sectoren heeft dit geleid tot het opzetten van Farmer System. Voor vleeskuikens is daarbij vooral gebruikgemaakt van de input van Nijkamp.

'Er zijn twee belangrijke knelpunten die om een oplossing vragen', zegt Westra van Holthe. 'Ten eerste de flinke papierwinkel, wat veel tijd kost, terwijl de veehouder er zelf niet direct wat mee wil. Ten tweede zitten er in de verschillende computersystemen veel data, maar die zijn niet te koppelen. Daarbij is het van belang dat veehouders lang niet al die data dagelijks gebruiken. Het is van belang om te bepalen wat zij echt nodig hebben.'

Verbetering is haalbaar

Met Farmer System is een verbetering haalbaar. Zo krijgt Nijkamp bijvoorbeeld van zijn dierenarts vaccins of middelen tegen coccidiose geleverd. Maar vervolgens is het van belang om vast te leggen op welke dag hij die gebruikt in welke stal om zo zeker te zijn dat aan een eventuele wachttermijn wordt voldaan.

In Farmer System is een methode ingebouwd die de gegevens vanuit de dierenartspraktijk automatisch inleest via een methode die scrapen heet. Mooier is als dit via een rechtstreekse koppeling kan. Daar moet het volgens Westra van Holthe naartoe. 'Dan voorkom je het fout inlezen van data.'

Datakluis

De gegevens komen in een datakluis terecht. Alle andere gegevens die Nijkamp op zijn bedrijf vastlegt of die via de computers worden vastgelegd, komen ook in die datakluis. Daar zitten alle data in die eventueel later nodig zijn.

Doordat de gegevens van de vaccins in de datakluis zitten, kan dit met een speciaal daartoe geschreven programma weer worden gebruikt. Als de veehouder nu de kuikens vaccineert, hoeft hij alleen maar het vaccin te selecteren en de datum en het aantal kuikens door te geven. Dat komt dan vervolgens terecht op het koppelformulier dat naar de slachterij gaat. Samen met de gegevens over uitval en dergelijke. Tegelijk wordt de voorraad bijgewerkt.

Databronnen koppelen

De gegevens vanuit de klimaat-, voer-, water- en weegcomputer zijn in Farmer System te koppelen. Dan kan Nijkamp bijvoorbeeld zien wat het verband is tussen wateropname en activiteit. En of een vaccinatie effect heeft op voer- en wateropname. De effecten van een verandering van klimaat op activiteit en voer- en/of wateropname zijn zo ook goed te volgen.

De data van drinkwater, voer, weging en klimaat komen in Farmer System.
De data van drinkwater, voer, weging en klimaat komen in Farmer System. © Henk Riswick

Ook de gegevens over de tellingen van de coccidiose-eitjes in de mest zijn te koppelen aan voer- en wateropname. 'Zelf vind ik de score van de mestkwaliteit die ik zie bij de controlerondes door de stal van belang. Die wil ik kunnen invoeren, zodat ik dat kan relateren aan de eitellingen en vervolgens beter kan beslissen of een behandeling tegen coccidiose al dan niet nodig is', zegt Nijkamp.

'Op basis van de data kon ik al zien dat eitellingen alleen geen directe relatie hebben met de voer- en wateropname en groei. Als de kuikens verder gezond zijn, is een behandeling niet altijd direct nodig.'

Meer deelnemers maken Farmer System sterker
Om Farmer System verder uit te bouwen, is het volgens Dirk Westra van Holthe van belang dat meer veehouders meedoen. 'Dan wordt nog duidelijker welke kengetallen echt van belang zijn voor het goed sturen van je bedrijf. Zo zag ik bij een melkveehouder een dashboard van de melkrobot die meer dan tien verschillende kengetallen liet zien, terwijl hij er maar twee of drie nodig bleek te hebben. Dat inzicht kunnen we hem met Farmer System bieden', zegt Westra. 'Het gaat niet om nog meer data krijgen, maar om inzicht in de data die er werkelijk toe doen voor pluimveehouders. Niet wat anderen bedenken. Met meer deelnemers krijg je een betere benchmark. Als anderen gebruik willen maken van de data die we op onze bedrijven produceren, dan willen we daar profijt van houden. Dus zelf eigenaar blijven en dat terugkrijgen van andere partijen, zoals de broederij en slachterij. Dat lukt alleen met een grote groep deelnemers.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.