Drones+en+precisielandbouw+inzetten+bij+akkervogels+Groningen
Nieuws
© René Eijsink

Drones en precisielandbouw inzetten bij akkervogels Groningen

Zestien organisaties komen voor het einde van het jaar met een actieplan om akkervogels in Groningen beter te beschermen. Daarin is onder meer aandacht voor de toepassing van nieuwe technieken zoals drones en precisielandbouw.

Natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO Noord ondertekenden onlangs het Akkervogelmanifest Groningen 2021 waarin ze het actieplan aankondigen. In dat plan worden boeren, akkerbouwers en melkveehouders gestimuleerd om in hun bedrijfsvoering in de akkervogellandschappen meer aandacht te schenken aan biodiversiteit en daarmee natuur en landbouw te combineren.

Ook willen de ondertekenaars van het manifest onderzoek stimuleren naar en experimenten met akkervogelvriendelijke bouwplannen, gewassen en teeltmaatregelen.

Monitoring

Daarnaast moet een kwaliteitsslag gemaakt worden in inrichtings- en beheermaatregelen voor akkervogels op boerenland en in natuurterreinen. Ook komt er meer aandacht voor het vernieuwen van provinciaal beleid, monitoring en kennisontwikkeling en communicatie en educatie.

In vier breed samengestelde gebiedswerkgroepen – noordelijke kleischil, Oldambt, Westerwolde en Veenkoloniën – worden deze thema's de komende maanden uitgewerkt.

Aanleiding voor het actieplan is dat het met de meeste akkervogelsoorten als de grauwe kiekendief, veldleeuwerik, kwartel, gele kwikstaart en graspieper niet goed gaat. Als de huidige trends doorzetten, zullen van veel soorten binnen enkele decennia geen levensvatbare populaties overblijven, verwachten de organisaties.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.