Regiodeal+Foodvalley+meet+realtime+ammoniakreductie+met+sensoren
Nieuws
© Studio Van Assendelft

Regiodeal Foodvalley meet realtime ammoniakreductie met sensoren

De ammoniakemissie van acht vleesvarkensstallen in de Regiodeal Foodvalley is realtime gemeten met sensoren. De verschillen in uitstoot zijn groot. Binnenkort worden verschillende maatregelen doorgevoerd en wordt het effect op de emissie bekeken.

Een jaar lang zijn meetgegevens verzameld bij een normale bedrijfsvoering. Onderzoeker Marien Korevaar van Wageningen Livestock Research lichtte de resultaten van deze basismetingen vorige week toe tijdens een symposium over het bedrijfsspecifiek meten van stalemissies met sensoren in het Gelderse Ede.

Metingen in eerdere onderzoeken laten zien dat het seizoen effect heeft op de stalemissie en zorgt voor een variatie van 28 procent door het jaar heen. 'Deze variatie is minder groot dan de spreiding in emissies tussen vleesvarkensbedrijven van 43 procent. Nagenoeg identieke varkensstallen hebben ieder een eigen basisemissie en dat is ook de ervaring van de emissiemetingen in het kader van de RAV-systematiek', licht Korevaar toe.

Luchtmonsters

Correct meten van stalemissies met sensoren heeft veel voeten in de aarde, stelt de onderzoeker. 'Sensoren die bijvoorbeeld het ammoniakgehalte meten, kunnen bij aanvang al verschillende waardes opleveren. Daarom hebben wij een labkalibratie uitgevoerd per sensor om de verschillen bij de start te kennen. Vervolgens hebben we in de loop van het meetjaar diverse stalkalibraties per sensor uitgevoerd. Luchtmonsters zijn geanalyseerd in het lab en vergeleken met de meetwaarde van de sensor in de stal.'


De ventilatiehoeveelheid van mechanisch geventileerde varkensstallen vaststellen met meetwaaiers heeft volgens Korevaar ook risico's in zich. 'In eerder onderzoek is aangetoond dat in stallen met allemaal dezelfde ventilatoren, die volgens de klimaatinstellingen een identieke luchtafvoer moeten verzorgen, een variatie van 24 procent in de werkelijke luchtafvoer plaatsvond. Kalibreren van meetwaaiers onder labomstandigheden is noodzakelijk om betrouwbare emissiecijfers te krijgen. Het ventilatiedebiet checken kan doelmatig gebeuren aan de hand van het schatten van de koolstofdioxidebalans in een stal.'

Grote variatie

Voorlopige emissieresultaten van de acht vleesvarkensbedrijven waar met sensoren is gemeten, laten eveneens een grote variatie zien. 'Tussen de hoogste en laagste waarde van de ammoniakemissie op de bedrijven zit een verschil van maar liefst 2,5 kilo per dierplaats per jaar', zegt de onderzoeker.

Bij het bedrijf met de hoogste waarde wordt 4 kilo ammoniak per vleesvarkensplaats per jaar uitgestoten, bij de laagste 1,5 kilo. 'Het gemiddelde van de acht stallen zit op 2,4 kilo per dierplaats per jaar.'Die enorme variatie kan worden veroorzaakt doordat varkens bijvoorbeeld het voer niet goed verteren of de hokvloeren bevuilen', licht Korevaar toe.

Nu de basiscijfers per stal bekend zijn, worden diverse maatregelen doorgevoerd en wordt realtime gemeten. Zo wordt het effect van voeding en voer- of mesttoevoegingen gevolgd. Verder kunnen de emissies van technische oplossingen, zoals het koelen van varkensstallen of ioniserende stalverlichting, in beeld worden gebracht.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.